NATALNA ASTROLOGIJA


NATALNA ASTROLOGIJA

 

NATALNA ASTROLOGIJA

Šta je Natalna Astrologija?
Natalna Astrologija je ostatak jedne antičke grane nauke i filozofije prirode, koja je verovala da objekti na nebu kao što su planete, zvezde i sl. mogu uticati na ljude ili događaje u društvu ili na prirodu. Danas astrolozi više ne misle da su planete uzroci tih događaja, već da stanje na nebu ili natalna karta prosto pokazuje gotovo stanje stvari, tj. da se slika1 na Nebu prosto poklapa sa slikom2 na Zemlji, te da su na neki način ove slike sinhronizovane.  Jung je ovu neobičnu pojavu nazvao Sinhronicitet, koja se nije ispoljavala samo u Astrologiji, već i  u mnogim drugom pojavama.


Natalna Astrologija je nauka koja se još uvek razvija, i može se reći da je tek u 20. veku počela naučna provera svih njenih teorija i modela, pa i svih njenih mnogobrojnih grana, te mada se Teorija Astrologije mnogo brže razvija nego provera njenih koncepata u praksi, ona je danas na zavidnom naučnom i filozofskom nivou razvoja, toliko da već postoje nekoliko astroloških fakulteta i instituta koji se bave samo ovom drevnom naukom, bilo  tradicionalnom bilo modernom njenom varijantom.

Naravno, Američki i Evropski pristup (Zapadnoj) Astrologiji je dosta različit.

AMERIČKI PRISTUP je podeljen u nekoliko različitih pristupa astrologiji: pragmatičan (samo prognostički), komercijalan (pojednostavljen, popularan, za široke narodne mase, koje se ne razumeju u Astrologiju), i strogo naučni pristup, koji se zasniva na modernoj integraciji tvrde Nauke kao Astronomija (i delom Astrofizika) sa tzv. novom ili Naučnom  Astrologijom (Naučno verifikovane Astrologije), i u ovoj školi rade samo naučnici (Kepler Koledž u Americi) i istraživači poput onih u Kepler Institutu u Beogradu.

A) Pragmatičan ili prognostički pristup (Evangelina Adams, itd.);
B) Komercijalan i populistički (žuta štampa, prognoze samo na osnovu sunčevog znaka) ili pojednostavljen pristup (Linda Evans) tj. radi se analiza ličnosti samo na osnovu Solarnog znaka, tzv. Solarna analiza.
C) Strogo naučan pristup (Kepler Koledž, npr.) ili naučno-istraživački (poput Kepler Instituta).
D) Edukativan pristup ili tzv. privatne astrološke škole (Marion Marč, Noel Tič, itd.) tzv. neformalan pristup, ili šegtovanje, a naglasak je na praksi i zadacima. Ove škole mogu voditi pojedinci, ili grupa pojedinaca u nekom astrološkom druženju. Oni često održavaju astrološke seminare ili konferencije, gde mogu razmeniti svoje stavove i gledišta.

EVROPSKI PRISTUP je prilično drugačiji. Astrologija se ovde shvata na jednom dubljem nivou, kroz više dimenzija, ne samo naučnu ili komercijalnu kao u Americi. Ona prožima većinu evropskih Ezoterijskih škola i njihovih teorija, toliko da se skoro integrisala sa Evropskom Psihologijom i Psihoterapijom, a u toku je i integracija sa tradicionalnim (paganskim i šamanskim) ekološkim i planetarnim društvima i pokretima za očuvanje Gaje. Ova integracija se odvija na nekoliko nivoa:

A) Na nivou Alternativne Nauke (Teozofske Nju Ejdž Astrologije, Nemačke Kosmobiologije, Britanskih Novojungijanaca), te Ruskih Parapsihologa, koji insistiraju na izvesnom naučnom i istraživačkom pristupu Astrologiji, kao deo šireg kruga alternativnih ili okultnih nauka i duhovnih sistema, tj. ono što danas zovemo Alternativna nauka. 
B) Ili sa druge strane sa evropskim Ezoterijskim školama na filozofskom, divinacijskom ili magijsko-herbalističkom (praktično-medicinskom) nivou. Dva su glavna pristua: 
  A)
Jedan je kroz Pokret Evropskog Neopaganizma (živo i tradicionalno-etničko pagansko nasleđe), 
  B) Drugi je kroz  ritualne ili divinacijske prakse prožete astrološkim idejama i konceptima, poput Tarota,
      Geomantije, Skrajinga, Kabale, Enohijanske Teurgije, obnovljanje Solomonovih obreda i
      Srednjevekovne Magije, Hermetičke Magije i Alternativne Medicine, itd.
C) Integracija sa evropskim tradicionalnim naukama kao u Velškom Fakultetu za Kulturnu Astronomiju.
D) Formiranje Astrologije kao posebne grane Nauke kao na Britanskom Fakultetu za Astrološke Studije u Londonu, a možemo spomenuti i recimo Institut za Kosmobiologiju u Nemačkoj, koji je nemačka ili strožija varijanta Astrologije kao nauke.

U EVROPI, Astrologija je veoma ozbiljna profesija sa sopstvenim standardima, školama i etikom, kao i obaveznom sertifikacijom, a u zemljama poput Grčke, Engleske, Francuske, Italije (Rim), Španije, Nemačke i Turske, ona ima dugu istoriju i tradiciju, čak od Antike (Grčka, Rim), i  Srednjeg veka, tj. Renesanse, pa sve do današnjih dana. Astrologija je u Evropi imala jednu neprekinutu liniju razvoja, ponegde sa malim prekidima, ali i sa dosta među-uticaja, tj. često je imala jedan paralelan (simultan, sintetski) razvoj sa ezoterijskim, alhemijskim, teurgijskim, medicinskim i sličnim školama.. 

ASTROLOGIJA U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI

                 
                 Mile Dupor, prvi profesionalni srpski Astrolog iz Jugoslavije, sa Korčule, Hrvatska.

U Jugoslaviji astrologija ponovo oživljava sa Miletom Duporom sa Korčule, koji oživljava interes za nju serijom lucidnih i zanimljivih knjiga, te posle raspada Jugoslavije, devedesetih godina 20. veka, u mnogim njenim republikama se uspostavljaju nove nacionalne astrološke tradicije, tako da sada uslovno možemo govoriti recimo o Srpskoj astrologiji koja je danas dominantna, ali takođe i o Hrvatskoj astrologiji, Slovenačkoj, Bosanskoj, Makedonskoj ili Crnogorskoj Astrologiji.

          
            
                Prva izdanja Udžbenika Natalne Astrologije u 3 toma "Ne vjerujte provjerite" Rijeka, 1970,
                i prvi Praktukum Natalne Astrologije "Astro Računi, Analize, Prognoze".
________________________________________________________________________
1 astronomska pozicija planeta sunčevog sistema na ekliptici.
2 tj. sa nekom situacijom ili periodom u životu nekom pojedincu ili grupi (tj. nekom narodu ili naciji, itd.).

Povezane stranice

SINASTRIJA GRANE ASTROLOGIJE

SINASTRIJA

PREDIKTIVNA ASTROLOGIJA GRANE ASTROLOGIJE

PREDIKTIVNA ASTROLOGIJA

Astrološka Filozofija GRANE ASTROLOGIJE

Astrološka Filozofija